Política de Protección de Datos

AUTOCARES RÍAS BAIXAS S.L., con dirección de correo electrónico de contacto autocaresriasbaixas@autocaresriasbaixas.com, informa os usuarios e clientes da firma (en diante, os “Usuarios”) acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal (en diante, “os Datos Persoais”). Desta forma, os Usuarios deciden libre e voluntariamente se desexan facilitar AUTOCARES RÍAS BAIXAS S. L. os Datos Persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter dos Usuarios con ocasión das relacións comerciais, enchemento de formularios e enquisas ofrecidos na súa páxina web.

A empresa resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade en función das novidades lexislativas, jurisprudenciales ou de autorregulación que se produzan. Tales modificacións, serán anunciadas nesta páxina con razoable antelación á súa entrada en vigor.

Os Datos Persoais recolleitos incorporaranse a un ficheiro denominado “Usuarios” declarado ante a Axencia Española de Protección de Datos, do que é responsable AUTOCARES RÍAS BAIXAS S. L.. A finalidade é a de xestionar as relacións comerciais cos seus clientes a través da páxina web. Os datos obtidos a través dos formularios desta páxina non serán cedidos a terceiras empresas. A empresa pode usalos para enviar comunicacións comerciais, información de produtos ou campañas de fidelización de clientes. No caso en que se producise algunha cesión, AUTOCARES RÍAS BAIXAS S. L. solicitará o correspondente consentimento dos interesados, informando do destinatario e da finalidade da cesión.

AUTOCARES RÍAS BAIXAS S. L. adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e devanditos niveis estarán acordes coa evolución do estado da técnica e a lexislación vixente.

AUTOCARES RÍAS BAIXAS S. L. pon a disposición dos Usuarios recursos técnicos destinados á mellora dos seus produtos mediante a opinión dos Usuarios, ademais, e de forma clara, ofrece o contido deste aviso para que, con carácter previo, poidan acceder a este aviso sobre a Política de Privacidade ou a calquera outra información relevante e poidan prestar o seu consentimento a fin de que a empresa poida coñecer as inquietudes dos seus clientes e, coa súa colaboración, obter melloras nos produtos que presta.

Os Usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así como teñen recoñecido o dereito para ser informados das cesións realizadas contactando con AUTOCARES RÍAS BAIXAS S. L. a través do correo electrónico autocaresriasbaixas@autocaresriasbaixas.com ou por correo ordinario na dirección C/ Igrexa 37 – 36143 Salcedo – Pontevedra. Dpto Protección de Datos, indicando claramente o dereito que quere exercitar (en ambos os casos, achegarán fotocopia do D. N.I.).